OpRecht & 
Dichtbij

KLACHTEN

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Ook al doen wij onze uiterste best, het kan natuurlijk voorkomen dat u teleurgesteld of ontevreden bent. Meestal lost dit zich op in een gesprek met uw advocaat. Soms ook niet.

ZOOM Advocatuur hanteert een klachtenregeling. Wij willen van een klacht leren om daarmee de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Wat die klachtenregeling in hoofdlijnen behelst en hoe u een klacht indient, leest u hieronder.

De klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen een aan het samenwerkingsverband ZOOM Advocatuur deelnemende advocaat en de cliënt. Door middel van de klachtenregeling is een procedure vastgelegd om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn opeen constructieve wijze af te handelen en om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.

De klachtenregeling is bedoeld om klachten af te handelen die gaan over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening door de advocaat, financiële aspecten van de dienstverlening door de advocaat of over de praktijkvoering van de advocaat in het algemeen.

Klachten dienen schriftelijk, door middel van een formulier en voorzien van een toelichting van de klacht, te worden ingediend.

In eerste instantie zal de betrokken advocaat de klacht zelf proberen af te handelen. Indien met de cliënt geen oplossing wordt bereikt, verwijst de advocaat de klacht naar de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is een aan ZOOM Advocatuur verbonden persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht. De klachtenfunctionaris beoordeelt of de klacht gegrond is en probeert met de cliënt tot een oplossing over zijn klacht te komen. Van de afhandeling van de klacht wordt een klachtendossier bijgehouden. Over de afhandeling van de klacht ontvangt de cliënt schriftelijk bericht.

De klachtenregeling en het formulier waarmee u een klacht indient worden op uw verzoek toegezonden.