OpRecht & 
Dichtbij

Omgevingsrecht en vastgoedrecht

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Ruimtelijke ordening neemt hierin een prominente plaats in, naast milieu, water en natuur. Het omgevingsrecht is complex en altijd in ontwikkeling. Vastgoedrecht is het recht over alles dat te maken heeft met onroerend goed. In bestuursrechtelijke procedures geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. Deze procedures zijn echter complex. Het risico dat u in een procesrechtelijke valkuil stapt is groot, zodat het verstandig is dat u zich door een advocaat laat bijstaan.

Wij adviseren en procederen onder meer op gebied van:
•    bestemmingsplannen;
•    omgevingsvergunningen;
•    inbreiding en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie, wettelijk voorkeursrecht, onteigening);
•    agrarisch
•    landinrichting/ruilverkaveling
•    milieu;
•    natuur (flora en fauna, Natura 2000);
•    planschade en nadeelcompensatie;
•    handhaving;
•    contracten (project- en gebiedsontwikkelingsovereenkomsten, Publiek Private Samenwerking).