OpRecht & 
Dichtbij

Privacy verklaring ZOOM Advocatuur

Introductie
ZOOM Advocatuur is een samenwerkingsverband van meerdere advocatenkantoren die voor eigen rekening en risico hun advocatenpraktijk uitoefenen. De onder de naam ZOOM Advocatuur samenwerkende advocatenkantoren zijn in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken.
ZOOM Advocatuur hecht groot belang aan vertrouwen en respecteert de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website www.zoomadvocatuur.nl. In dat kader vindt ZOOM Advocatuur het van essentieel belang dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Niet alleen omdat het moet, maar omdat het zo hoort. Persoonlijke gegevens worden dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming door ons verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten. Persoonsgegevens worden onder andere verstrekt door het gebruikmaken van het e-mailadres info@zoomadvocatuur.nl op onze website of door het aangaan van een overeenkomst van opdracht met een van de onder de naam ZOOM Advocatuur samenwerkende advocaten(kantoren). Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden bewaard en verwerkt. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan dat nodig is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. ZOOM Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van de opdracht van dienstverlening en tot 7 jaar na het beëindigen van de opdracht.

Doeleinden
De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van juridische diensten door onze advocaten. Indien u een zaak in behandeling geeft aan een van onze advocaten worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor het factureren van de verleende diensten.
De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij tevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals op grond van de Advocatenwet, de Verordening op de advocatuur en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft). Het gaat daarbij onder andere om een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs.

Geautomatiseerde besluitvorming
ZOOM Advocatuur neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier over besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens, zoals bijvoorbeeld een medewerker van ZOOM Advocatuur, tussen zit.

Derden
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of omdat wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht.

Cookies en gebruikersstatistieken website
Er is geen cookie-melding. U wordt niet gevolgd ten behoeve van ZOOM Advocatuur.
De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers en welke delen van de website worden bekeken. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Verwerkers
Wij mogen derden inschakelen die onder onze toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, zogenaamde “verwerkers”. Met de verwerkers zijn door ons verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.

Recht van inzage, correctie, verwijdering, klacht en intrekken toestemming
U hebt een aantal privacy-rechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daarover ten allen tijde, per email of post, contact met ons opnemen. Indien u dit doet kunnen wij voor verificatiedoeleinden u om bewijs van uw identiteit vragen.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, horen wij dit graag. U hebt ook het recht een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). U kunt de toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens ook altijd intrekken.

Websites van derden
Wij kunnen niet uitsluiten dat u bij uw bezoek aan onze website kunt worden gevolgd door cookies van ander websites dan www.zoomadvocatuur.nl, maar wijzen u daar wel op.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms (zoals Facebook of LinkedIn) van derden waar u door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Als u doorlinkt naar Facebook of LinkedIn worden er door deze platforms cookies geplaatst. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigen privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast kan ook deze verklaring aangepast worden.

Vragen
Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kunt u altijd contact met ons opnemen.